top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Deejay Jerome zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden worden door ons bijgesloten bij de bevestiging van een opdracht en worden tevens op verzoek door ons verstrekt.
 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen gebruikt, tenzij anders aangegeven:

 • Gebruiker: Deejay Jerome

 • Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die een opdracht heeft verstrekt aan Deejay Jerome

 • Overeenkomst: de overeenkomst (hierna te noemen ‘opdracht’) tussen Deejay Jerome en opdrachtgever, inhoudende een overeenkomst tot:
  1. het leveren van diensten door Deejay Jerome zoals het verzorgen van een optreden door een DJ, Artiest, Danseres, Model of Cocktailshaker
  2. het leveren van producten door Deejay Jerome inclusief bediening hiervan door personeel van Deejay Jerome, alsmede het  testen en op- en afbouwen van de ingehuurde producten zoals oa. geluid- en lichtapparatuur, meubilair, decoratie, catering, tenten etc.

 

2. Algemeen

Opdrachtgever verklaart bij het verstrekken en accorderen van een opdracht aan Deejay Jerome de Algemene Voorwaarden van Deejay Jerome te aanvaarden. Accorderen van een opdracht kan louter schriftelijk. Schriftelijk kan zowel online (via e-mail) als via de post. Deejay Jerome geeft per opdracht aan waar de voorkeur ligt, in geval van bevestiging van meerdere (of wederkerende) opdrachten kan dit ook een contractvorm zijn.
 

3. Betaling van opdracht
De betaling van een levering of dienst dient plaats te vinden vóór aanvang van het optreden of de levering. Het voor de opdracht verschuldigde bedrag moet uiterlijk één week voor aanvang van het event/feest op de bankrekening van Deejay Jerome zijn bijgeschreven. Indien opdrachtgever de opdracht contant wil voldoen dient dit vooraf overlegd te worden met Deejay Jerome en dient overeenstemming bereikt te worden over datum en tijdstip van de contante betaling. Enkel indien schriftelijk anders overeengekomen en bevestigd door Deejay Jerome kan van deze betalingscondities afgeweken worden. Voor alle betalingen aan Deejay Jerome geldt in ieder geval de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Indien deze termijn wordt overschreden heeft Deejay Jerome het recht om over het voor de opdracht verschuldigde bedrag vanaf dag 1 na overschrijding van de vervaldatum rente in rekening te brengen. Voor particulieren geldt hierbij de wettelijke rente, voor bedrijven geldt hierbij de handelsrente (welke hoger ligt dan de wettelijke rente).

4. Annulering
Annulering door overmacht:

 • In geval van aantoonbaar overmacht (bij de bepaling wat wordt verstaan onder overmacht wordt uitgegaan van de geldende jurisprudentie op dit gebied) mag een overeenkomst kosteloos en zonder verdere ingebrekestelling worden geannuleerd. Dit annuleringsrecht bij overmacht geldt voor zowel Deejay Jerome als de Opdrachtgever. Het ontbreken van vergunningen is geen overmacht en Opdrachtgever zal in dat geval de volledig afgesproken vergoeding aan Deejay Jerome dienen te betalen.

Annulering zonder dat er sprake is van overmacht:

 • Indien Opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient Opdrachtgever dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Deejay Jerome. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet heeft Deejay Jerome bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding van de opdracht, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever:

Annuleringstermijnen:

 • Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan de opdracht: 100% van het totale bedrag van de opdracht

 • Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van het totale bedrag van de opdracht

 • Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van het totale bedrag van de opdracht

 • Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan de opdracht: 25% van het totale bedrag van de opdracht

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Bij annulering hoeven de eventuele extra transportkosten niet te worden betaald.

5. Prestaties Deejay Jerome
De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van Deejay Jerome. Deejay Jerome zal naar beste kunnen presteren. Deejay Jerome heeft het recht het geluidsvolume te produceren dat voor de opdracht gebruikelijk is. Indien het geluid onder een bepaald aantal DB’s dient te blijven dient dit vooraf te worden gemeld aan Deejay Jerome. Deejay Jerome behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door Deejay Jerome wordt gewaarborgd.
 

6. Aansprakelijkheid
Iedere schade aangebracht aan door Deejay Jerome geleverde producten zoals oa. geluid- en lichtapparatuur, meubilair, decoratie, tenten, catering apparatuur etc. zowel in eigendom als door Deejay Jerome ingehuurd bij derden, en die veroorzaakt wordt door het aanwezige publiek of wordt veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de Opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van voor die opdracht geleverde producten. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Deejay Jerome kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de feestlocatie zoals het gebouw, de inboedel etc. of aan personen aangebracht door derden.
 

7. Veiligheid
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van het personeel van Deejay Jerome (onder Personeel wordt verstaan DJ's, Artiesten, Modellen, Danseressen, Cocktailshakers, op- en afbouw personeel, horeca medewerkers etc).

8. Buma en Sena
Opdrachtgever vrijwaart Deejay Jerome voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten van Artiest worden niet overgedragen aan Opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over het optreden van een DJ of Artiest.

9. Oponthoud
Indien Deejay Jerome op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal Opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

10. Overmacht

De Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien de Aanbieder hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld. In geval van overmacht aan de zijde van de Aanbieder heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de Aanbieder als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Aanbieder onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de Aanbieder kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.


11. Schadevergoeding
Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door één der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding van de opdracht, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Eur. 250,-, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting.

12. Schade of breuk

Schade of breuk die is ontstaan aan geleverde producten zoals oa. geluid- en lichtapparatuur, meubilair, decoratie, tenten, catering apparatuur etc. wordt door Deejay Jerome in rekening gebracht aan opdrachtgever, ook in geval dit pas na het event/feest door Deejay Jerome wordt opgemerkt. De schade zal worden vastgelegd op foto's als bewijsmateriaal.


13. Gebruik apparatuur door derden
Het is opdrachtgever en diens gasten nooit toegestaan de voor de opdracht geleverde producten zoals geluids- en lichtapparatuur, meubilair en decoratie, tenten, catering apparatuur etc. (zonder overleg met of toestemming van Deejay Jerome) te bedienen.

14. Voorzieningen
De plaats waar de producten worden opgebouwd, zoals geluid- en lichtapparatuur, meubilair, decoratie, tenten, catering apparatuur etc. dient vooraf te worden afgestemd met Deejay Jerome. Sommige producten zoals geluid- en lichtapparatuur dient altijd binnen te worden opgesteld tenzij vooraf met Deejay Jerome is overeengekomen dat de opdracht buiten dient te worden uitgevoerd. Indien er buiten geluids- en lichtapparatuur dient te worden opgesteld dient de buiten locatie van een degelijke en (slag) waterdichte overkapping voorzien te zijn tenzij met Deejay Jerome anders is overeengekomen.


15. Toegang tot de locatie t.b.v. op- en afbouw van geleverde producten

Voor het opbouwen en afbouwen van de voor de opdracht gehuurde producten zoals bv. geluid- en lichtapparatuur, meubilair, decoratie, tenten, catering apparatuur etc. dient er een gelijkvloerse en vrije toegang tot de event/feestlocatie te zijn. Indien de toegang tot de event/feestlocatie belemmerd wordt door bv. trappen, een lift, lange (smalle) gangen, onverharde ondergrond of door lange aan- en afvoer routes vanaf de laad en los ruimte en wanneer producten op een podium dienen te worden geplaatst, dient dit ‘te allen tijde’ vooraf met ons te worden overlegd. In geval de belemmeringen een langere op- en afbouw tijd tot gevolg hebben brengen we hiervoor extra kosten in rekening. De hoogte van die extra kosten zullen worden berekend over de extra tijd die nodig is om de geleverde producten op en af te bouwen (tegen een tarief van 75,- euro excl. BTW per uur)

 

Indien bij aankomst op de locatie blijkt dat er geen gelijkvloerse en vrije toegang tot de event/feestlocatie is en dit vooraf niet met Deejay Jerome is afgestemd, behoudt Deejay Jerome zicht het recht voor om de opdracht geen doorgang te laten vinden.

 

Afhankelijk van de situatie ter plekke zal Deejay Jerome beoordelen of de feestlocatie d.m.v. extra sjouwhulp alsnog bereikt kan worden. Opdrachtgever dient hiervoor dan de sjouwhulp van minimaal 2 volwassen personen beschikbaar te stellen zowel voorafgaand als na afloop van de opdracht. Indien er niet in extra sjouwhulp wordt voorzien door Opdrachtgever heeft Deejay Jerome het recht om de  opdracht geen doorgang te laten vinden.

 

16. Benodigde ruimte voor het opstellen van onze producten

 • drive-in show basis: Een vrije ruimte voor het opstellen van de apparatuur van 2,5 mtr. breed x 2 mtr. diep en minimaal 2.44 mtr. hoog

 • drive-in show basis extra: Een vrije ruimte voor het opstellen van de apparatuur van 4 mtr. breed x 2 mtr. diep en minimaal 2.44 mtr. hoog

 • drive-in show deluxe: Een vrije ruimte voor het opstellen van de apparatuur van 5 mtr. breed x 3 mtr. diep en minimaal 2.44 mtr. hoog

 • voor alle overige producten zoals concepts, meubilair, decoratie, tenten, catering apparatuur etc. geldt dat dit voorafgaand wordt afgestemd tussen Deejay Jerome en opdrachtgever (dit zal altijd afhankelijk zijn van het voor die opdracht geleverde aantal en soort producten)

Indien ter plekke blijkt dat de hierboven genoemde benodigde ruimte niet beschikbaar is kan Deejay Jerome besluiten om de voor de opdracht gehuurde producten niet in zijn geheel op te bouwen omdat daarvoor de ruimte ontbreekt. Tevens heeft Deejay Jerome het recht om de opdracht geen doorgang te laten vinden indien Deejay Jerome beoordeelt dat er te weinig beschikbare ruimte is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.

 

17. Stroomvoorziening t.b.v. geleverde producten
Indien voor de opdracht geluid- en lichtapparatuur (en overige apparatuur) wordt gehuurd gelden de hierna genoemde stroomvoorzieningen:

 • Voor al onze Drive-In Shows: 1 x 16 AMP 220 Volt ´schone/onbelaste´ groep

 • Voor speciale producten zoals lichtvloeren,  uitgebreide lichtshows en catering apparatuur gelden mogelijkerwijs afwijkende stroomvoorzieningen die altijd vooraf en schriftelijk worden afgestemd

Indien de hierboven genoemde stroomvoorzieningen niet aanwezig zijn, heeft Deejay Jerome het recht om de opdracht geen doorgang te laten vinden of alleen een gedeelte van de gehuurde apparatuur op te bouwen en te gebruiken voor de opdracht. Voor alle stroomvoorzieningen geldt dat deze deugdelijk en veilig moeten zijn en op maximaal 10 meter afstand van de opgestelde producten. Langere afstanden dienen vooraf te worden overlegd bij Deejay Jerome, indien nodig brengt Deejay Jerome extra kosten in rekening indien dit niet vooraf gemeld is.

 

18. Inhoud geleverde producten (zoals drive-in shows en concepts):

De inhoud van onze drive-in shows en concepts en de voorwaarden van alle overige producten van Deejay Jerome zijn grotendeels na te lezen op onze website en worden standaard en compleet vermeld in de door opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde offerte

 

19. Levering producten zoals geluid- en lichtapparatuur, meubilair, decoratie, tenten, catering apparatuur etc.
Deejay Jerome houdt zich het recht voor om in geval van falende producten vervangende producten te leveren die kunnen afwijken van de voor de opdracht gehuurde producten. Deejay Jerome zal, voor zover dit mogelijk is, Opdrachtgever hierover van tevoren op de hoogte stellen.
 

20. Riders
Op alle optredens van ons entertainment zoals DJ's en Artiesten zijn onze Riders van toepassing. Riders bevatten een opsomming van technische vereisten voor oa. geluid- en lichtapparatuur, stroomvoorziening, aansluitingen etc. (deze technische vereisten gelden uiteraard niet wanneer de vereiste apparatuur door Deejay Jerome is meegeleverd). Riders worden door Deejay Jerome tijdens de eerste offerte verstrekt indien van toepassing.
 

21. Benodigdheden en Specificaties (en Overige Specificaties)
Als aan één of meerdere van de, in een door opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde offerte vermelde, benodigdheden en specificaties niet wordt voldaan, behoudt Deejay Jerome zich het recht voor om de boeking niet (of deels niet) te laten doorgaan. De benodigdheden en specificaties staan altijd vermeld in onze offertes en kunnen per opdracht verschillen (voorbeelden van benodigdheden en specificaties zijn oa. kleedkamers, consumpties, stoomvoorzieningen, beschikbare ruimte voor het opstellen van apparatuur en of overige producten etc).


22. Parkeren

Voor zowel onze producten als diensten geldt dat er een vrije, ruime en gratis parkeergelegenheid op de feestlocatie aanwezig dient te zijn. In geval van geleverde producten zoals geluid- en lichtapparatuur, meubilair, decoratie, tenten, catering apparatuur etc. dient de parkeerplaats  geschikt  te zijn voor een bestelbus en sommige gevallen vrachtauto. Indien er niet gratis geparkeerd kan worden zal opdrachtgever het parkeergeld ter plekke contant voldoen, of worden in onderling overleg de parkeerkosten achteraf in rekening gebracht d.m.v. een aanvullende factuur. Dit geldt voor alle opdrachten voor zowel levering van producten als diensten. In geval dit voor de opdracht nodig is kan het ook om meerdere parkeerplaatsen en bijbehorende parkeerkosten gaan.

23. Prijzen

 • Alle prijzen vermeld op de website, social media, in een brochure, flyer of prijslijst zijn onder voorbehoud

 • Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend (bijvoorbeeld het langer huren van producten of het verlengen van een optreden van een DJ of Artiest of een combinatie van beide)


24. Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op alle door Deejay Jerome ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) Opdracht, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Deejay Jerome. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deejay Jerome van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

 

25. Gevolgschade
Deejay Jerome is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook die voortvloeit uit een geleverde dienst of product, ook niet indien onze dienst of product voor die opdracht niet geleverd kon worden.

 

26. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie.

Deejay Jerome

Kampenringweg 45D

2803 PE  Gouda

Tel: +31 (0)6 - 438 08 391

(je kunt natuurlijk ook een Whatsapp bericht sturen)

info@deejayjerome.nl

www.deejayjerome.nl

Volg mijn Playlists op Spotify

Spotify follow my playlists.png

Mijn Spotify Artiesten Account

Spotify follow Deejay Jerome.png

"MY LOVE'S IN THE MUSIC, THE MUSIC'S IN ME"

bottom of page